Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2017-07-05

Spotkanie w CIiTT IMN w Gliwicach w sprawie utworzenia Śląskiego Centrum Produktywności Przedsiębiorstwm

W dniu 26 czerwca 2017 odbyło się kolejne spotkanie robocze w CiITT IMN w Gliwicach w temacie :
Koncepcja projektu „Śląskie Centrum Produktywności Przedsiębiorstw w CIiTT IMN" z zakładanym wsparciem unijnym w ramach RPO WŚL dz.1.3 „Profesjonalizacja usług IOB”- dedykowanego dla istniejących Centrów Innowacji i Parkom Przemysłowym- obejmującego rozwój innowacyjnych usług dla MSP.
Obejmuje ono ich opracowanie, modelowanie, testowanie, konsultowanie, promowanie w środowisku przedsiębiorców oraz uzasadnione uzupełnienie sprzętowe. Instytut Metali Nieżelaznych ( w tym CIITT IMN) jest Akredytowanym Ośrodkiem Innowacji przez Ministerstwo Rozwoju oraz zarejestrowane w Rejestrze Usług Rozwojowych PARP a także podwykonawcą (w konsorcjum) Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie Regionalnych Obserwatoriów Technologicznych :
1.Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Nanotechnologie i Nanomateriały
2.Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Produkcji i Przetwarzania Materiałów
Ta ostatnia działka uruchamia również działalność szkoleniowo-doradczą w zakresie nowoczesnego zarządzania dla MSP..
Koordynatorem klastra Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradcza jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii IMN.
Zebrani w załączeniu wyrazili swoje opinie w przedmiotowej sprawie. (Sprawozdanie i lista obecnych w zał.) W zał. również prezentacja z kontekstem Przemysłu 4.0 –którą pan Robert Pollak prezes zarządu GRUPY APA GROUP określił jako najlepsze kompendium wiedzy tematycznej w Polsce z którym się dotychczas spotkał.
Tomasz Jachimowicz jako autor pomysłu przeniesienia działań szkoleniowo-doradczych w zakresie Lean (2014 rok) do wolnych hal IMN w Gliwicach- prosił zainteresowanych zebranych o poufność w zakresie koncepcji –co zostało zaakceptowane .

Zgodnie z sugestiami zebranych proponuje się zmienić nazwę np. na „ Centrum Produktywności i Przemysłu 4.0 dla MSP na Śląsku” oraz uzupełnić koncepcje o „Model MSP ukierunkowanego na Firmę 4.0”

archiwum

O Stowarzyszeniu

Historia Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów sięga początków lat 90-tych ub.wieku. Zespół  inicjatywny zaczął działać w 1991 roku .Byliśmy wtedy słuchaczami studiów podyplomowych w Katowickiej Szkole Menedżerów w Katowicach przy ul Bytkowskiej1b . Była to pierwsza instytucja szkoleniowa –w okresie nowej gospodarki -która postanowiła przekazać  szeroką wiedze ekonomiczną ,prawniczą i z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Patronem był  znany ówcześnie ekonomista prof. Józek Kramer. Na zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju wykładowców np. prof. Frąckowiak z Poznania czy prof. .Obłój..uczęszczało w latach 1990-1995 ponad 400 czołowych menedżerów regionu (w większości z wykształceniem inżynierskim). Utworzyliśmy  Stowarzyszenie Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów które w 1997 przekształciło się w Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów.  Nasi członkowie  aktywnie uczestniczyli w pracach Zespołu Doradczego przy Wojewodzie Eugeniuszu Ciszaku który m.in. wypracował założenia Kontraktu dla Województwa Katowickiego –którego efektem było m.in. powstanie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej , przekształcenie Lotniska w Pyrzowicach z lotniska wojskowego w lotnisko cywilne czy powstanie Funduszu Górnośląskiego.   Również realizacja DTŚ .

 Główne kierunki działania stowarzyszenia to integracja regionalnego środowiska menedżerskiego w kierunku bardziej produktywnego rozwoju gospodarki regionu. Organizowaliśmy wiele konferencji ,seminariów i prezentacji w zakresie aktualnych problemów w gospodarce –szczególnie nowoczesnego zarządzania, Promujemy indywidualne osiągnięcia menedżerów i firm –szczególnie w innowacyjnym podejściu do biznesu –organizując od 14 lat Konkurs „Sukces na Śląsku” wyróżniając najlepszych menedżerów i firmy tytułami –‘Menedżer roku na Śląsku ,‘ Firma roku na Śląsku czy Innowacyjna Firma Roku na Śląsku . W początkowym okresie zakres wyróżnianych firm ograniczał się do przedsiębiorstw państwowych podległych Wojewodzie Śląskiemu – było ich w tym okresie 220.Rekomendacji do wyróżnień udzielały wydziały gospodarki i przekształceń własnościowych Urzędu Wojewódzkiego . Teraz wyróżniani menedżerowie i firmy to wszyscy uczestnicy rynku.

W wspólnie z  18  instytucjami otoczenia biznesu (głównie firmami konsultingowo-doradczymi) w 2013 roku powołaliśmy Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradczą -Klaster Wdrażania Innowacji  gdzie na płaszczyźnie porozumienia uczestników inicjujemy wspólne projekty w zakresie współpracy na linii przedsiębiorcy –doradcy gospodarczy -nauka .(z szerokimi konsultacjami z samorządem regionalnym) . Koordynatorem klastra jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii Instytutu Metali Nieżelaznych W Gliwicach. Naszymi Członkami Honorowymi jest wielu czołowym menedżerów w regionie a ściśle współpracujemy z Regionalną Izbą Gospodarcza w Katowicach ,Regionalna Izba Przemysłowo-Handlową w Gliwicach czy Izbą Rzemieślniczą w Katowicach.