Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2024-05-20

Uroczyste spotkanie w KNST Marchołt.

W imieniu Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów zapraszam na uroczyste spotkanie w dniu 27 maja 2024-poniedziałek- godz.18.00 w KNST Marchołt w Katowicach podczas którego zostanie wręczone wyróżnienie dla Pana Jerzego Cieślara :

"Zasłużony dla Śląskiego środowiska menedżerskiego"

Po uroczystości zapraszamy na spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem.

archiwum

Poprawa efektywności wytwarzania

PROJEKT : POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYTWARZANIA

 

oparty o :(Lean Managment ,zasady controllingu -BSC ,TOM , analizy ABC

oraz mierzenie i wartościowanie pracy )

 

Cel: Znaczne podniesienie sprawności organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz uzyskanie nowoczesnych kompetencji pracowników zmierzające do eliminacji nieefektywności poprzez ograniczenie kosztów –szczególnie kosztów marnotrawstwa (czasu ,materiałów,energi) jak najwyższy efekt jakościowy wytwarzanego produktu oraz zwiększenie produktywności ludzi, maszyn i urządzeń oraz innego posiadanego majątku.

Efektem globalnym jest wyższa wartość przedsiębiorstwa.

 

Metodologia pracy:

Stosujemy –wynikające z wieloletniego doświadczenia naszych konsultantów –powiązanie najbardziej skutecznych metod analizy aktualnego stanu firmy zmierzających do ujawnienia

miejsc szczególnie istotnych z perspektywy podniesienia wyniku firmy w obszarze operacyjnym .Korzystamy ze sprawdzonych metodologii stosowanych już wielu firmach –szczególnie z kapitałem zagranicznym przyjętych jako rozwiązania korporacyjne.

Staramy się tak organizować prace by pracownicy zleceniodawcy byli aktywnymi uczestnikami prac koncepcyjno-wdrożeniowych.

 

Wykorzystujemy efekt synergii połączenia potencjału15 letniego doświadczenia realizacyjnego specjalistów z zakresu Lean Manufacturing (CSK Araneus) z wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami z zakresu efektywnych instrumentów podniesienia i kontroli efektywności kosztowej- skupionymi w Górnośląskiej Grupie Doradczej

 

Realizujemy projekty –wg standardów stosowanych przez najlepsze firmy w kraju w tej tematyce przy zaangażowaniu najbardziej doświadczonych regionalnych konsultantów praktyków.

 

Jesteśmy w stanie rozwiązać- z pełnym wdrożeniem- każdy zdefiniowany problem organizacyjno-zarządczy korzystając z sprawdzonych uznanych metod dobranych w ścisłym

współdziałaniu i z przekazaniem kompetencji samodzielnego stosowania kadrze menedżerskiej beneficjenta.

 

Orientacja na wymierne efekty ekonomiczne i odpowiedzialność za ich osiągnięcie i utrzymanie.

 

Outsourcing kadr menedżerskich (Interim Menedżment)oraz pracowników ( Praca tymczasowa) dla realizacji wzmocnienia potencjału dla realizacji zmian i obniżki kosztów w firmie.

 

Realizujemy projekty które spełniają 3 zasady:

 

A

W pełni zdiagnozowane –zgodnie z najskuteczniejszymi modelami –przy ścisłej współpracy

z pracownikami zleceniodawcy, problemy organizacyjno-zarządcze ograniczające stan trwałej poprawy

B

Skuteczne i sprawne wdrożenie –przy aktywnym udziale zleceniodawcy-przyjętych rozwiązań

C

Kończenie projekt po uzyskaniu wymiernych efektów, w pełni przekonanych i umiejących utrzymać złożony stan pracowników.

I Analiza i diagnoza stanu aktualnego ze wskazaniem działań usprawniających –

Mająca na celu porównanie stosowanego systemu organizacji produkcji z tymi stosowanymi przez najlepsze firmy na rynku ze szczególnym zwróceniem uwagi na marnotrawstwo czasu

,materiałów i energii .Pokazanie miejsc nadmiernej kumulacji kosztów oraz centrów zysku.

-Analiza danych z systemu księgowego- wskaźniki , analiza ABC ,analiza XYZ ,efektywność systemu informatyczngo w zakresie rachunkowości zarządczej

-Badania i obserwacje pracy i zachowań poszczególnych grup kadry pracowniczej

m..in.:

1. Efektywność dysponowania swoim czasem pracy przez pracowników nadzoru bezpośredniego.

2. Wykorzystanie czasu pracy przez pracowników produkcji i obsługi.

3. Analiza systemu planowania pracy .

4. Rozkład pracy ludzi i sprzętu

5. Jakość kontroli wykonania zadań przez nadzór bezpośredni

6. Analiza wykorzystania zaplecza produkcyjnego i sprzętu oraz przyczyn przestojów i odchyleń.

7. Powiązanie budżetowania z systemem motywacyjnym.

8. Efektywność stosowanego systemu informatycznego

 

-Analiza procesów

W ramach pracy przeanalizowane zostaną procesy zachodzące w firmie .W tym celu wykorzystane zostaną następujące narzędzia analityczne Mapa Przepływu Wartości Dodanej, stan aktualny i stan pożądany ,,diagramy Ishikawy, burza mózgów

,z aktywnym udziałem kadry menedżerskiej produkcji oraz komórek jej zasilania.

 

-Kultura organizacyjna

1.Zbadane zostaną opinie i poglądy kadry menedżerskiej a także jej postawy w obszarach Zadania ,System ,Ludzie ,Współpraca ,Zmiana-sprawność przepływu informacji, schematy porozumiewania się ,zarządzania czasem własnym i podwładnych, zasad dla klienta wewnętrznego ,spełnienia zasad 5S.itp.

Na tej podstawie zaproponowane zostaną szkolenia w tym tzw.miękkie.

 

 

II W działalności wdrożeniowej wykorzystane zostaną efekty oceny analizowanych obszarów których zastosujemy adekwatne techniki organizacyjne ,niezbędne elementy szkoleniowe oraz warsztaty koncentrujące się na obszarach szczególnie ważnych dla efektywności wytwarzania (wnioski z analizy ABC, analizy odchyleń, marż pokrycia zastosowanie wskaźników produktywności,.)

-polityki marketingowo-sprzedażowej ,wykorzystania majątku oraz pracowników.

- Mapa przepływu wartości dodanej –wdrożenie wniosków : eliminacja strat ,miejsc powstawania marnotrawstwa oraz skrócenie procesów

- Elementy zarządzania przez cele wraz z elementami controllingu-model adekwatny do sytuacji firmy (segmentowy rachunek kosztów ocena rentowności różnych obiektów kosztowych, koszty standardowe –odchyłki ) oraz odpowiednie KPI.

- Wybrane techniki optymalizacji zarządzania wg systemu Lean Manufacturing,

- Stworzenie mapy wskażników jakościowych w wymiarach. Produktywność ,jakość ,czas wykonania ,zadowolenie klienta skuteczność

- Opracowanie modelu oraz wzorca raportów

- Ew. matryca umiejętności, ustandaryzowane procedury, itp

- Pracownicy :elementy couchingu- definiowanie eliminacja luk kompetencyjnych w zakresie nowoczesnego organizowania produkcji. pracy w grupie pracowniczej

świadomości generowania kosztów przez każdego pracownika

- inne adekwatne do wyników audytu wstępnego.

 

 

Wszystkie nasze działania wprowadzamy w ścisłej współpracy z kadrą firmy (Liderzy)gdzie

wybrani pracownicy uzyskują kompetencje do samodzielnego zarządzania i utrzymania nowej specjalności oraz mogą szkolić innych pracowników.

Nasze doświadczenie realizacyjne gwarantuje konkretne efekty finansowe którego cel możemy wspólnie określić.